Vi tar hand om ditt byggavfall
& tillsammans bidrar vi till
en grönare framtid.

vi
tar emot

Vi tar emot rivningsbetong, blandat byggavfall, rivningsvirke samt stubbar, kvistar och andra naturmaterial.

Vi tar emot:

Byggavfall
Stenmaterial
Trämaterial
Grus
Kross
Betong
Kompostjord

VI
säljer

Vi säljer CE-märkt krossbetong för bruksändamål och flis som biobränsle till kraftverk.

Vi säljer:

Stenmaterial
Trämaterial
Grus
Kross
Betong
Kompostjord

Vårt
Koncept

NGRs affärskoncept handlar om att med hjälp av olika metoder ta vara på en produkt som i många avseenden klassas som ett ”avfall och ett problem”. Med rätt hantering och effektiv process kan vi få fram en ny attraktiv produkt som har en samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan överlag – både för säljaren och köparen. En grön omställning kopplat till byggsektorn och industrin – i kombination med gröna affärsidéer börjar här.

Hos oss är inget omöjligt

Vi tar gärna fram nya produkter i samarbete med kunden och utgår från att vi tillsammans hittar en bra lösning på allt. När behov finns, uppstår också nya innovationer.

Prislista

NGR Group Ab 1.5.2023

Materialhantering

– Så behandlas begagnat byggmaterial

Materialhantering är i huvudsak krossning och siktning och utförs med hjälp av stjärnsikt/vindsikt samt olika magneter och långsamtgående eller snabbgående krossar byggda för trämaterial eller stenmaterial. En hjullastare kommer att vara regelbundet stationerad på terminalen och en grävmaskin med materialhanteringsgrip finns vid terminalen för grovsorteringen.

Leveransvillkor

NGR Group Ab:s allmänna leveransvillkor 4.4.2023

Tillämpningsområde

Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas på leveranser av avfall som sker till NGR Group Ab:s eller dess koncernbolags (inkl. NGR Österbotten Ab:s) (”NGR”) mottagningsställen. Innehavaren och/eller leverantören av avfallet (”Leverantören”) bör sätta sig in i dessa villkor innan besöket vid mottagningspunkten och förbinder sig att följa dem. NGR och Leverantören hänvisas till nedan som ”Parter” och var för sig en ”Part”.

NGR kan sluta avtal med tredje parter om leverans av avfall till sådan tredje parts anläggning. Vid leverans till sådan tredje parts anläggning förbinder sig Leverantören att följa av sådan tredje part uppsatta leveransvillkor.

Underleverantörer

Leverantören har rätt att använda underleverantör vid leverans av avfall, förutsatt att NGR har meddelats om att underleverantör anlitats. Leverantören ansvarar för underleverantörernas handlingar på samma sätt som för sina egna.

Inledande av samarbete

För att inleda samarbete och börja leverera avfall till NGR eller tredje parter med vilka NGR slutit avtal, ingås avtal mellan NGR och Leverantören (”Leveransavtal”). Leveransavtal ingås enligt överenskommelse.

Transportdokument

Leverantören skall sakenligt ge uppgifter om varje leverans i ett transportdokument som vid vägning av lasset överlåts till mottagningspersonalen. Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om avfallets innehavare, avfallets typ, beskaffenhet, mängd, avhämtningsplats och – datum samt transportören. På transportdokumentet antecknas tillräckliga uppgifter för faktureringen.

För avfall innehållande sådana avfallsfraktioner som avses i avfallslagen (646/2011, med ändringar) 121 § som härstammar från t.ex. byggnadsavfall, bör finnas ett elektroniskt transportdokument som uppfyller kraven i avfallslagen. Innehavaren av avfallet bör göra upp det elektroniska transportdokumentet och se till att det finns tillgängligt under transporten och att det ges till avfallsmottagaren för underskrift efter slutförd transport. Utan det elektroniska transportdokumentet kan ifrågavarande avfall ej tas emot.

Ansvar för det levererade materialets kvalitet

Vid NGRs mottagningsställen tas endast emot sådant avfall som NGR i enlighet med ikraftvarande miljötillstånd för ifrågavarande mottagningsställe har rätt att ta emot. Leverantören är skyldig att känna till avfallets egenskaper och på begäran presentera en utredning över avfallets lämplighet för återvinning eller över andra egenskaper innan leveransen inleds. NGR kontrollerar även avfallets lämplighet.

Leverantören ansvarar för kvaliteten på det avfall som levereras och att det är i enlighet med NGRs materialspecifika sorteringsanvisningar. Vid behov kan avfallets lämplighet bevisas med analysresultat. I tveksamma fall rekommenderar vi att ni kontaktar NGR innan leverans av avfallet.

NGRs personal kontrollerar och klassificerar lasterna vid mottagningspunkten. Om kvaliteten avviker från NGRs materialspecifika sorteringsanvisningar klassificeras lasten till närmast motsvarande klass. Om lasten innehåller mer än ett material klassificeras det enligt det dyraste materialet.

Leverantören ansvarar för att avfallet inte innehåller kommunalt avfall. Avfall för vilket Bolaget inte innehar miljötillstånd eller avfall som inte finns upptaget i NGRs prislista tas inte emot vid NGRs terminal i Kuni. Om levererat material utgörs av avfall som NGR inte har miljötillstånd för, har NGR rätt att på Leverantörens bekostnad avlägsna sådant material. För avlägsnande av sådant material tar Bolaget ut en avgift för arbetet enligt den timdebitering som framgår ur NGRs prislista.

Om Leverantören behöver hjälp med maskinell lossning av lasten sker det på Leverantörens egen risk och enbart om det anses vara möjligt utan uppenbar risk för skada. NGR förbehåller sig rätten till att avbryta mottagningen av material om verksamheten avbryts på relevant tillståndsmyndighets initiativ eller om mottagning förhindras av oöverstigliga hinder (force majeure).

Skyldighet att följa områdets allmänna säkerhetsföreskrifter

Leverantören ansvarar för att de chaufförer som levererar material bekantar sig med och följer de föreskrifter som gäller vid vistelse på NGRs terminalområden och vid övriga mottagningsanläggningar som NGR och leverantören har avtalat om leveranser med. Om en olycka inträffar och föreskrifterna inte följts kan Leverantören bli ersättningsskyldig.

Vid olyckor eller nära ögat händelser på NGRs terminalområden önskar vi att ni är i kontakt med oss så att vi kan förbättra våra rutiner för att om möjligt undvika liknande incidenter i framtiden.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Om Leverantören inte levererar avfallet i enlighet med de villkor som anges i Leveransavtalet eller i dessa villkor eller annars bryter mot Leveransavtalet eller dessa villkor ska Leverantören gottgöra NGR för det aktuella avtalsbrottet eller felet i leveransen.

NGR ansvarar enbart för de direkta skador NGR orsakar Leverantören i samband med leverans av avfall till ett belopp som högst motsvarar tjänstens försäljningspris. Parterna är inte skyldiga att ersätta den andra Parten för eventuella indirekta skador som de orsakat varandra, såsom produktionsförlust, utebliven vinst eller andra indirekta ekonomiska skador.

Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skada som en Part orsakat avsiktligen eller genom grov oaktsamhet.

Force majeure

Parterna ansvarar inte inför varandra för att de inte har följt dessa allmänna leveransvillkor och villkoren enligt Leveransavtalet om detta förhindras av force majeure. Med force majeure avses en oförutsebar händelse som Parterna inte kan råda över och som den förhindrade Parten inte kan förhindra eller övervinna med rimliga åtgärder. Vid force majeure befrias Parterna från sina skyldigheter för så lång tid som force majeure pågår. Den andra Parten ska omedelbart underrättas om force majeure samt om den tid som force majeure förväntas pågå och om konsekvenserna därav. Vid force majeure strävar båda Parterna efter att med rimliga medel agera för att de olägenheter som uppstår för den andra Parten ska vara så små som möjligt och att NGRs affärsverksamhet ska kunna fortsätta utan störningar.

Om force majeure pågår över trettio (30) dagar, har vardera Parten rätt att häva Leveransavtalet utan ersättningsskyldighet genom att skriftligen meddela den andra Parten om detta.

Sekretess

Leverantören förbinder sig att hemlighålla den icke-offentliga information som Leverantören under Leveransavtalets giltighetstid erhållit och som berör NGR och förbinder sig att under Leveransavtalets giltighetstid och därefter varken utnyttja eller förmedla denna information till utomstående.

Överlåtelse av avtal

Parterna får inte överlåta Leveransavtalet till tredje part utan den andra Partens skriftliga samtycke. NGR har dock rätt att överlåta Leveransavtalet till ett koncernbolag, förutsatt att Leverantören informeras om denna överlåtelse.

Tillämplig lag och tvistlösning

På Leveransavtalet och på dessa villkor tillämpas finsk lag.

Tvister som uppstår i anledning av Leveransavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Vasa, Finland och språket för skiljeförfarandet svenska eller finska.

NGR förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.

process-grön1