Hästbacka: Låt regionala satsningar växa hållbart

I en tid där hållbarhet och resurshantering blir alltmer centrala för företag och samhällen, står byggindustrin inför en unik möjlighet. Genom att strategiskt placera industri nära terminaler för byggavfall kan vi inte bara minska miljöpåverkan, utan också skapa betydande konkurrensfördelar. Där har NGR en klar roll framåt i Österbottens ekonomiska regioner.  Med det i åtanke byggdes också NGRs terminal i Kuni med tanke på det strategiska läget. Under 2024 utvidgas också verksamheten vid Fågelberget. Efterfrågan visar att terminaler för byggavfall faktiskt fungerar som nav i den cirkulära ekonomin. 

Cirkulär ekonomi innebär att vi rör oss bort från den traditionella linjära ekonomin, där resurser utvinns, används och sedan slängs, mot en modell där material återanvänds och återvinns. I byggindustrin, som genererar en betydande mängd avfall, är detta skifte avgörande – här ser NGR behov av en större samhällsdiskussion där både näringsliv och det offentliga tänker på processen ur ett större perspektiv. 

När terminaler etableras kring industrier och de investeringar som nu aviseras i Österbotten, öppnas möjligheter för synergier mellan olika aktörer. Till exempel kan restmaterial från en byggprocess användas som råvara i en annan industri. Denna samverkan minimerar avfall och maximerar värdet av varje resurs, vilket leder till en mer effektiv och lönsam verksamhet.

När NGR inledde planeringen av sin allra första terminal i Kuni var målsättningen att själva integrationen av byggavfallshantering med industriell produktion är inte bara bra för miljön utan skapar även ekonomiska fördelar. Företag som aktivt arbetar för att minska sitt avfall och förbättra sin resurseffektivitet blir alltmer attraktiva för investerare och kunder som värdesätter hållbarhet. Det innebär att man tar helheten i beaktande och i tid planerar in återanvändning genom hela byggprocessen. Därför vill också NGR få en bra spridning på terminaler både regionalt och nationellt. Om vi vågar samordna verksamheter bidrar det i sin tur till att optimera resursanvändningen och minska miljöpåverkan, vilket i sin tur ger företag en konkurrensfördel. 

NGR ser inte byggavfall som ett problem, utan som en värdefull resurs som kan driva innovation och hållbar tillväxt.  Då kan också regionala satsningar växa smart.