Återanvändning – räddningen när tiderna är utmanande

I alla tider har sättet att ta tillvara resurser och återanvända i vardagen och i affärslivet varit det som räddat oss och vår vardag. Äldre generationers sätt att handskas varsamt med resurser är också grunden till det arbete vi gör idag inom recycling. 

Allt börjar från hur vi lever våra liv och vad vi väljer i vardagen. Det tar vi med oss starkare in i vår bransch som jobbar nära industri och byggsektor. Under tider av ekonomisk nedgång och recession är det avgörande att utforska och implementera hållbara strategier inom byggbranschen och industrin. Nationellt är de inbesparingar som görs över hela linjen kännbara, här behövs också ett långsiktigt tänk där återanvändning både sparar och skapar nya affärsmöjligheter. 

Under recessionstider, när tillgången på nya resurser kan vara begränsad eller dyr, kan återanvändning vara en kostnadseffektiv lösning för att fortsätta bygga och producera utan att överbelasta miljön.Detta är särskilt viktigt under en recession då företag och organisationer ofta strävar efter att minska sina kostnader för att överleva. Genom att investera i återanvändning kan företag spara pengar på inköp av nya material och samtidigt dra nytta av befintliga resurser. För NGRs del har tänket lett till ökade affärsmöjligheter och då också arbetstillfällen, vilket också vår tillväxt vad gäller arbetsplatser visar. 

Innovation och utveckling inom vår bransch stärker landets ekonomi och går också hand i hand med det arbete som görs på europeiskt plan. De satsningar som nu görs nationellt, regionalt och lokalt som stöder återanvändning och hållbarhetsprinciper  skapar också en mer motståndskraftig och hållbar ekonomi på lång sikt. Genom att bygga upp infrastruktur och företagsmodeller som är anpassade för att hantera resursbegränsningar och miljöutmaningar kan samhället bättre klara av framtida ekonomiska svängningar och globala kriser.

Genom att minska behovet av att utvinna nya råmaterial och minska avfallet bidrar återanvändning till att bevara naturresurser och minska miljöpåverkan. 

Så hur kan vi i vår egen verksamhet se de möjligheter som står till buds? NGR vill gärna peka på att genom att minska resursförbrukningen, främja hållbarhet, skapa arbetstillfällen och bygga långsiktig motståndskraft, kan återanvändning vara en viktig del av svaret på dagens utmaningar och en nyckel till att få fart på Finlands ekonomi igen. Så har vi gjort i alla tider, det kommer att gynna vårt samhälle igen.

Tobias Hästbacka

VD Nordic Green Recycling